ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร (Business Development Officer)

หน้าที่/การทำงาน

- ร่วมมือกับทีมเพื่อเฟ้นหา คู่ค้า และ ลูกค้าชั้นดีให้กับองค์กร
- เรียนรู้และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของธุรกิจคู่แข่งของบริษัทในทุกด้าน
- ร่วมมือกับทีมการตลาดเพื่อวางกลยุทธทางการขาย และขยายโอกาสทางการตลาด
- วางแผนและพัฒนาธุรกิจโดยเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ และองค์กรโดยรวม และสร้างความสัมพันธ์ หรือการทำ partnership กับ คู่ค้า หรือ ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท
- ควบคุมโปรเจค และ timeline ของโปรเจคนั้น ๆ ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและอยู่ในเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิงหรือชาย / ยินดีรับพิจารณาผู้สมัครจบใหม่
- วุฒิการศึกษา : อย่างน้อย ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สมัครควรมีบุคลิกภาพที่ดี, และสามารถจดจำ เรียนรู้สินค้าได้อย่างรวดเร็ว
- ไม่ปิดกั้นความคิด เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
- มีความสามารถ หรือสามารถพัฒนาตนเองในด้านการเจรจา โน้มน้าว คู่ค้า และลูกค้า
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำงานได้ เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint, หรือ Outlook
- สามารถเขียน / สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งดังกล่าว หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการและประโยชน์ของพนักงาน

- ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด/ เบี้ยขยัน
- เงินโบนัสประจำปี หรือในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
- สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตปฏิบัติงานปกติ
- งานเลี้ยงสังสรรค์/สัมมนาประจำปี, วโรกาสต่าง ๆ และกิจกรรมทางสังคม
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือในกรณีประสบอุบัติเหตุ/ ภัยพิบัติ / เจ็บป่วยหรือคลอดบุตร และอื่นๆ

ติดต่อ-สอบถาม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอื่นเกี่ยวกับรายละเอียดงาน สามารถสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

Scroll to Top