ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Officer)

หน้าที่/การทำงาน

- ร่วมมือกับทีมเพื่อคิดกลยุทธการขาย และจัดหาสื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งทาง ONLINE และ OFFLINE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่หัวหน้าแผนกได้วางไว้
- ติดต่อประสานงานกับทาง AGENCY และ PARTNER ต่าง ๆเพื่อร่วมมือกันทำกิจกรรมทางตลาดให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ และตามเวลาที่กำหนด
- วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายได้ถูกต้องแม่นยำ
- ติดตามผลและประมวลผลของกลยุทธ์ส่งเสริมการขายในแต่ละครั้ง เพื่อนำไปเป็นกรณีศึกษาสำหรับร่วมมือกันพัฒนายุทธวิธีการบริการ/การขาย และพัฒนาองค์กรโดยรวม

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิงหรือชาย / ยินดีรับพิจารณาผู้สมัครจบใหม่
- วุฒิการศึกษา : อย่างน้อย ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สมัครควรมีบุคลิกภาพที่ดี, และสามารถจดจำ เรียนรู้สินค้าได้อย่างรวดเร็ว
- ไม่ปิดกั้นความคิด เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
- มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ด้านไหวพริบ การเจรจาต่อรอง แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ PRESENTATION
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำงานได้ เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint, หรือ Outlook

สวัสดิการและประโยชน์ของพนักงาน

- ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด/ เบี้ยขยัน
- เงินโบนัสประจำปี หรือในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
- สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตปฏิบัติงานปกติ
- งานเลี้ยงสังสรรค์/สัมมนาประจำปี, วโรกาสต่าง ๆ และกิจกรรมทางสังคม
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือในกรณีประสบอุบัติเหตุ/ ภัยพิบัติ / เจ็บป่วยหรือคลอดบุตร และอื่น ๆ

ติดต่อ-สอบถาม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอื่นเกี่ยวกับรายละเอียดงาน สามารถสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

Scroll to Top