ตำแหน่ง :

พนักงานฝ่ายขาย (Sales Executive) แผนกเหล็กรูปพรรณ หรือ ฮาร์ดแวร์/วัสดุก่อสร้าง

หน้าที่/การทำงาน

- ดูแล ติดตาม และให้บริการลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย / เข้าใจความต้องการลูกค้าและสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์และวิธีทาง แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้
- เพิ่มยอดขาย และ ร่วมมือกับทีมเพื่อทำยอดขายให้ถึงเป้าหมายที่หัวหน้าแผนกได้วางไว้
- ประสานงานกับผู้ช่วยพนักงานฝ่ายขายในการจัดทำใบเสนอราคา และรายการสั่งสินค้า และสรุปงานขาย
- ติดต่อ/หาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม หรือ หาช่องทางขยายโอกาสทางการขายทั้งด้าน offline และ online
- รายงานข้อมูลลูกค้า เช่น คำติชม และข้อมูลทางการขาย/การตลาดอื่น ๆ ให้กับฝ่ายการตลาด เพื่อร่วมมือกันพัฒนายุทธวิธีการบริการ/การขาย และพัฒนาองค์กรโดยรวม

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิงหรือชาย
- วุฒิการศึกษา : อย่างน้อย ปวช. - ปริญญาตรี ไม่กำหนดสาขา / ยินดีรับพิจารณาผู้สมัครจบใหม่
- ผู้สมัครควรมีบุคลิกภาพที่ดี, มุ่งมั่นและใส่ใจให้บริการ, และสามารถจดจำ เรียนรู้สินค้าได้อย่างรวดเร็ว
- ไม่ปิดกั้นความคิด เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา
- มีความสามารถหรือสามารถพัฒนาตนเองในด้านการเจรจา โน้มน้าวลูกค้า และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำงานได้ เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint, หรือ Outlook
- สามารถเขียน หรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการและประโยชน์ของพนักงาน

- ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด/ เบี้ยขยัน
- เงินโบนัสประจำปี หรือในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
- เงินรางวัลพิเศษ จากยอดขาย
- สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตปฏิบัติงานปกติ
- งานเลี้ยงสังสรรค์/สัมมนาประจำปี, วโรกาสต่าง ๆ และกิจกรรมทางสังคม
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือในกรณีประสบอุบัติเหตุ/ ภัยพิบัติ / เจ็บป่วยหรือคลอดบุตร และอื่น ๆ

ติดต่อ-สอบถาม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอื่นเกี่ยวกับรายละเอียดงาน สามารถสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

Scroll to Top